PUBLIKASJONER

/03 - Miljøregnskapsprinsipper og varestrømmer – grunnlag for miljøregnskapet

I dette kapittelet beskrives prinsippene for miljøregnskapet og hvordan de kasserte kjøretøyene og forskjellige deler og materialer fordeler seg mellom ulike deler av returordningen. Kapittelet er strukturert som følger:

 • I avsnitt 3.1 beskrives kort prinsipper for miljø­regn­skapet og Autoreturs rapporteringssystem, som ligger til grunn for miljøregnskapet
 • I avsnitt 3.2 beskrives de ulike materialene som inngår i de kasserte kjøretøyene
 • I avsnitt 3.3 gis en kort oversikt over antall kjøretøyer som er behandlet og Autoreturs returgrad i 2022
 • I avsnitt 3.4. beskrives håndteringen av kjøretøyer ved bil­opp­samlingsplassene
 • I avsnitt 3.5 beskrives håndteringen av de miljøsanerte bilvrakene ved frag­menteringsanleggene
 • I avsnitt 3.6 beskrives disponeringen av de kasserte kjøretøyene på ulike behandlingsmåter

3.1 Prinsipper for miljøregnskapet

Miljøregnskap vs. økonomisk regnskap

Mens et ordinært, økonomisk, regnskap dokumenterer verdi­skapingen i en virksomhet, skal et miljø­regn­skap dokumentere hvordan virksomheten påvirker det ytre miljø. Ideelt sett ønsker vi virksomheter som gir en øko­nom­isk verdi­skaping samtidig som miljøet påvirkes positivt.

Ordinære bedrifter maksimerer økonomisk resultat innenfor de miljømessige rammer samfunnet setter

Det er få virksomheter som gir både øko­nomisk og miljø­messig gevinst. Målsettingen for ordinære virk­som­heter er derfor vanligvis å maksimere den økonomiske verdiskapingen innenfor aksep­table konsekvenser for det ytre miljø.

Hva som er akseptable konsekvenser for det ytre miljøet bestemmes av myndighetene gjennom lover og reguleringer og av verd­settingen av miljø­goder blant enkeltindivider og bedrifter.

For denne typen virksomheter blir miljøregnskapet en doku­mentasjon på omfanget av negative konsekvenser, hva virk­som­heten gjør med sikte på å redusere konsekvensene, og en vurdering av nytte og kostnader knyttet til denne innsatsen.

Autoretur: Maksimere miljøgevinstene innenfor akseptable økonomiske rammer

Autoretur avviker fra ordinær økonomisk virksomhet; Målset­tingen med virksomhet­en er å oppfylle myndighetspålagte krav til avfallsbehandling innenfor akseptable økonomiske rammer.

Autoretur bidrar til å redusere de negative effektene knyttet til vårt forbruk av personbiler. For å finansiere virksom­heten innkreves gebyr ved salg av nye kjøretøy (etter prinsippet om at forurenser betaler).

Hensikten med et miljøregnskap

Miljøregnskapet har til hensikt å dokumentere

 • at virksomheten bidrar til å redusere negative miljø­effekter,
 • at virksomheten drives kostnadseffektivt og at kostnadene knyttet til virksomheten er lavere enn den miljømessige gevinsten virksomheten bidrar til.

Kostnadseffektivitet

Det er viktig å arbeide for redusert bruk av skadelige stoffer, samtidig som det legges opp til sikker og kostnad­seffektiv håndtering av det skadelige avfallet som oppstår.

Autoreturs rapportsystem – datagrunnlag for miljøregnskapet

Autoretur har utviklet et eget internettbaserte rapporterings­system, AutoStat. I dette systemet rapporterer biloppsamlingsplassene miljøsaneringsdata, og disponeringsform. Videre rapporterer fragmenteringsverken disponeringen av ulike fraksjoner etter fragmentering i form av 14 parametere. Dette sikrer at Autoreturs grunnlag for rapportering til Miljødirektoratet blir mer presis. Miljøregnskapet bygger på de data som samles inn i Autostat.

3.2 Materialer i kasserte kjøretøyer

Dokumentasjon av varestrømmen

Et bilvrak består av en rekke ulike råvarer – som hver for seg kan være verdifulle ressurser forutsatt at massene er rene. Kunnskap om hvilke råvarer som er brukt ved framstilling av bilene som leveres til skroting, har derfor betydning for kvaliteten på miljø­regnskapet.

Målet med avfallsbehandlingen er å videre utnytte de ressursene som ligger i bilvrakene som mottas. Videre utnyttelse kan skje ved:

 • ombruk
 • materialgjenvinning (sortering av restfraksjoner for fram­stilling av råvarer tilsvarende de som er benyttet ved produksjon av bilen), eller ved
 • energigjenvinning og ytterligere utvinning/sortering av metaller og inert materiale fra aske etter forbrenning av restfraksjoner.


De deler og fraksjoner som ikke kan utnyttes på denne måten, deponeres, eller destrueres i forbren­nings­anlegg med spesiell godkjenning (dersom innholdet av miljøgifter er over fastsatte grenseverdier).

God kunnskap om deler av avfallsbehandlingen, ikke detaljert oversikt over sluttanvendelse

I figur 3.1 vises en prinsippskisse av varestrømmen i behand­lingen av kasserte biler, slik returordningen fungerer i dag. Gjennom avtalene med hovedoperatørene har Autoretur god kunnskap om deler av gjenbruk- og gjen­vinnings­prosessen.

Deler av avfallet går til videre behandling i spesialiserte gjen­vinnings­selskaper. Autoretur har ikke detaljert oversikt over sluttbruken av alle avfallsproduktene fra disse selskapene (Avfallsforskriften stiller heller ikke krav om slik oversikt), og derfor er miljøregnskapet for denne delen av varestrømmen i større grad basert på anslag. Restfraksjoner fra bunnaske etter forbrenning går til «backfilling» i nedlagte gruver, dekkmasse i fyllinger, tilslag i betong, og som overdekningsmasse på internveier i området rundt forbrenningsanlegg. 

I figur 3.1 er det tegnet en stiplet linje rundt bil­oppsamlings­plasser og fragmenteringsanlegg for å markere grensesnittet mellom Autoretur med hovedoperatørene og andre aktører som behandler kasserte biler.

Figur 3.1 Prinsippskisse av varestrømmen. Stiplet linje markerer grensesnitt mellom leverandører av bilvrak, hovedoperatørene og mottakere av avfall til viderebehandling og sluttdisponering

Metaller viktigst

Metaller, og spesielt jern og stål, utgjør den viktigste bestand­delen i kasserte kjøretøy. Metaller utgjør ca. 75 prosent av bilens totale vekt. Pga. høy vektandel og metallenes verdi ved gjenvinning, har det tradisjonelt vært fokus på metallene ved sanering av bilvrak. Andel metaller utgjør knapt 70 prosent av totalvekten ved Autoreturs tilknyttede behandlingsanlegg. 4 prosent av metallene kommer fra demonterte deler på biloppsamlingsplassene, og resterende 96 prosent fra fragmenteringsanleggene.

Andre råvarer

I tillegg til metaller inneholder bilvrak bl.a. glass (under 1 prosent av bilens vekt), gummi (ca. 4 prosent), plast i varierende mengde (isolasjons­materiale, lim, karosseri­deler) og tekstiler.

Et bilvrak inneholder også ulike miljøgifter. Primært er dette ulike væsker som bensin/diesel (samlet ca. 12,5 kg/vrak), bremsevæske, frostvæske etc. Avtapping og forsvarlig behandling av disse væskene er en viktig del av avfallsbehandlingen.

Økt bruk av aluminium og magnesium

Aluminium og magnesium erstatter i økende grad stål. Ettersom disse metallene er lettere enn stål, bidrar dette til redusert vekt og dermed redusert drivstofforbruk. Aluminium og magnesium har også andre nyttige egen­skaper sammenliknet med stål, bl.a. enklere bearbeiding til kompliserte deler og mindre korrosjon.

Ifølge GDA (Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V) er bruken av aluminium i biler mer enn fire­doblet i løpet av de siste 30 årene. På 70-tallet ble aluminium i første rekke brukt i felger, men etter hvert er aluminium også tatt i bruk i stor skala i motorer og girkasser. De siste årene har det vært en sterk økning i bruken av aluminium i karosserier, og flere ulike kilder antyder at det i dag brukes opp mot 180 kilo aluminium i nye biler. Det er spesielt i elbiler som det brukes mye aluminium, både for at dette er velegnet for å beskytte battericellene og for at det bidrar til lav totalvekt.

For de fleste vrakbilene som leveres inn er registreringsår angitt til perioden mellom 1999 og 2009, og gjennomsnittsalderen er beregnet til ca. 18,2 år. I denne perioden var gjennomsnittsinnholdet av aluminium i nye biler omtrent 85 kilo (basert på anslag fra GDA).

De siste årene har bruken av magnesium i nye biler også økt, men i gjennomsnitt er mengden fortsatt mindre enn 10 kilo pr. produsert bil.

Til tross for større andel lettmetall har det vært en økning i vrakbilenes totalvekt over tid, i 2017 var gjennomsnittlig vekt pr bil 1 190 kg, mens den i 2022 var 1 475 kg.

Redusert innhold av tungmetaller i nye biler

Nye biler inneholder vesentlig mindre tungmetaller enn eldre. Bruken av bly, krom, kadmium og kvikksølv er tilnærmet utfaset, som følge av kravene i ELV-direktivet. En viktig kilde til tungmetallene er elektroniske komponenter (kretskort). Nye biler inneholder vesentlig mange flere kretskort enn eldre biler, men samtidig har kretskortene blitt renere. For biler produsert etter 2008 er det i prinsippet ikke tungmetaller i kretskortene. Det vil imidlertid ta tid før dette gjenspeiler seg i miljø­saneringen. Biler produsert før 2000 (som fortsatt utgjør en stor andel av de biler som vrakes i dag) inneholder i gjennomsnitt 1 kg krets­kort med tungmetaller.

3.3 Antall kjøretøy behandlet

117 067 bilvrak mottatt ved fragmenterings-anlegg i 2022

Totalt ble det registrert 115 918 bilvrak i VrakSys i 2022, og 115 200 av disse ble registrert på biloppsamlingsplass tilsluttet Autoretur. Samtidig ble 117 067 pressede bilvrak levert fra biloppsamlingsplassene til frag­menteringsanleggene i 2022. Differansen kan bero på vrakbiler på lager, eller at antall vrakbiler på lager fra året før blir levert til fragmentering året etter.

Dagens godkjenning forutsetter en returgrad på 95 prosent

Vilkåret myndighetene har satt i Autoreturs godkjenning forutsetter en returgrad på minst 95 prosent. Returgraden, som beregnes som andelen vrakbiler i forhold til endring i bilbestanden fra et år til neste, ble for 2022 beregnet til 108 prosent. Beregnings­metodikken er slik at det er usikkerhet knyttet til returgraden i det enkelte år. Det er derfor nødvendig å ha et visst tidsperspektiv på måling av returgraden, for å sikre at ikke tilfeldige variasjoner spiller inn. Total returgrad for perioden 2007–2022 var 97 prosent.

3.4 Biloppsamlingsplasser

Biloppsamlingsplassene miljøsanerer, tar ut deler og presser vrakene

Biloppsamlingsplassene er mottak for biler som siste eier ønsker levert til vraking. Konsesjon for drift av en biloppsamlingsplass er bl.a. betinget av en forpliktelse til mottak av bilvrak fra alle som ønsker å levere. Ved bil­oppsamlings­plassene utføres fire arbeids­operasjoner for hvert vrak:

 1. Mottak og registrering i VrakSys og utbetaling av vrakpant til siste eier
 2. Miljøsanering (fjerning av væsker og komponenter som inneholder farlig avfall)
 3. Uttak av deler, demontering av dekk og felger
 4. Pressing/klargjøring av vrak for transport til frag­menterings­anlegg


I 2022 utgjorde punkt 2 og 3 til sammen 19 230 tonn.

Miljøsanering

Miljøsanering består i avtapping av drivstoff og andre væsker, samt demontering av batterier, katalysatorer og andre deler som inneholder miljøgifter. Totalt ble 5 185 tonn miljøsanert i 2022. For en mer detaljert beskrivning av denne prosessen vises til kapittel 4.

Demontering av felger og dekk

Felger og dekk demonteres på biloppsamlingsplassene. I tillegg til gummi og metallet i felgen, fjernes avbalanseringslodd. Dette utgjorde til sammen 10 233 tonn i 2022.

Videre behandling av dekk og felger hos spesialiserte returselskap

Mottakerne av kasserte dekk (Norsk Dekkretur og Nocas AS) sorterer dekkene for ombruk, material- og energi­gjenvinning. Personbildekk blir ikke lenger regummiert (av markeds- og trafikk­sikker­hetshensyn), mens lastebildekk regummieres gjennom­snittlig 2,5 ganger.

Over to tredjedeler av dekkene energigjenvinnes, resten materialgjenvinnes

Noen kasserte dekk benyttes til skytematter, og noen dekk kvernes og brukes til nye produkter eller i støyvoller. Granulerte dekk benyttes for eksempel som underlag for kunstgress eller blandes i asfalt.

Dekkene kan også benyttes som fossile energibærere og benyttes i dag som brensel i sementovner, til erstatning for kull. Ifølge Norsk Dekkreturs årsrapport for 2022 gikk 30,7 prosent av dekkene til materialgjenvinning i 2022 og 69,7 prosent til energigjenvinning.

Deler til ombruk

I tillegg til felger og dekk, demonteres ulike deler fra biler som leveres til vraking. Demonteringen gjøres med sikte på salg av brukte deler. Motorer, karosserideler og girkasser er deler som ofte demonteres. I AutoStat er det registrert 3 080 tonn demonterte deler til ombruk i 2022. I tillegg viser beregningene i årsrapporten at det tas ut totalt 6 557 tonn deler fra bilvrak før biloppsamlings­plassene. Dette antas være ulike typer av deler som siste eier demonterer for eget bruk og derved går til ombruk. Mengden som demonteres før biloppsamlingsplass er mer enn tre ganger så stor som i 2021.

Deler som demonteres på biloppsamlingsplass går til ombruk, og antas å bidra positivt til lønnsomheten ved biloppsamlingsplassene.

Resten består av katalysatorer, glass og plast

De resterende 677 tonn består av katalysatorer (375 tonn), plast (182 tonn) og glass (120 tonn). Katalysatorer og glass går i hovedsak til materialgjenvinning, mens plasten fra biloppsamlingsplassene utelukkende går til ombruk. For eksempel brukes knust og siktet glass som råmateriale for isolasjonsprodukter.

Pressing og transport

Før vrakene transporteres til videre behandling, presses de flate på biloppsamlingsplassene. Gjennomsnittsvekten av vrakene etter demontering av deler og felger og miljøsanering, levert til fragmenteringsanlegg var 1 179 kilo i 2022.

3.5 Fragmenteringsanlegg

117 067 biler til fragmentering

De ni fragmenteringsanleggene mottok i 2022 til sammen 117 067 biler med en gjennomsnittsvekt på 1 179 kilo, dvs. sammenlagt 138 027 tonn.

Fraksjoner ved fragmenterings-anleggene

Ved fragmenteringsanleggene kjøres flatpressede vrak gjennom metall­kverner (shreddere). Fra metallkvernene kommer vrakene ut i småbiter som deles i fire fraksjoner:

 1. Magnetisk metall (stål)
 2. Ikke magnetisk metall
 3. Fluff (lettfraksjon)

Annet

Rapportering fra fragmenteringsanlegg

Fragmenteringsanleggene rapporter årlig disponeringen fordelt i 14 parametere i en noe mer detaljert form enn tidligere. Denne rapporteringen bygger bl.a. på materialstrømsanalyser som gjennomføres på de enkelte anleggene. Tabell 3.1 viser hvordan vrakene disponeres fordelt på 14 parametere, hvor det skilles på materialtype og disponeringsform.

Tabell 3.1 Disponering på fragmenteringsverkene etter 14 parametere

Skrapjern er viktigste fraksjon

Skrapjern utgjør 850 kilo pr. bil i gjennomsnitt (varierende fra 830 til 948 kg pr. bil mellom de ulike fragmenteringsverkene) og er dermed den klart største fraksjonen fra fragmenteringsanleggene. Skrapjern brukes som råvare for framstilling av nytt stål, og prisen på skrapjern har avgjørende betydning for lønnsomheten i retur­ordningen for bilvrak. Alt skrapjern materialgjenvinnes.

Ikke magnetisk metall

Ikke magnetisk metall utgjør gjennomsnittlig 86 kilo pr. vrakbil, men det er relativt store variasjoner mellom de forskjellige frag­menterings­anleggene, fra 65 til 119 kg pr. vrakbil. Vanlig prosess er at metall skilles fra andre bestanddeler i et flyt/synk-basseng. Dette er en blanding som vil bestå av bla. aluminium, kobber og sink, og som går til videre behandling og gjenvinning. Alle metaller som kommer ut av denne prosessen gikk til materialgjenvinning i 2022. I miljøregnskapet er det forutsatt at 50 prosent av ikke magnetiske metaller som tas ut på fragmenteringsanleggene er aluminium.

Fluff

Fluff er restavfall fra metallkvernene og består bla. av glass, tekstilfibre, lim og plast. Mengden fluff utgjorde i 2022 gjennomsnittlig 230 kilo pr. vrakbil (varierende fra 187 til 266 kg pr. bil mellom de ulike fragmenteringsverkene).

Fluff fra fragmenterings­anleggene sorteres for å utnytte en større andel til materialgjenvinning, mens restfraksjoner etter sortering energi­gjenvinnes eller deponeres som restavfall. I 2022 gikk 38 prosent (87 kg pr. vrakbil) av fluffen til energigjenvinning, hvilket er omtrent det samme som i 2021. 50 prosent (114 kg pr. vrakbil) ble materialgjenvunnet i 2022, hvilket er marginalt mer enn i 2021. Resterende 13 prosent (29 kg) ble deponert i 2022, og var dermed omtrent det samme som i 2021.

Annet

”Annet” eller ”søppel” som fragmenteringsanleggene benevner denne fraksjonen, er restfraksjon som går til material­gjenvinning, energi­gjenvinning eller deponi. Noe av dette består av flytende produkter fra flyt/synk-anlegget, som plast og tekstil­fibre. I 2022 utgjorde dette i gjennomsnitt 13 kg pr. vrakbil, også her med store variasjoner mellom frag­menterings­anleggene hvor et anlegg ikke rapporterer noe «annet»-fraksjon og et anlegg 40 kg pr. vrakbil. Mesteparten av denne fraksjonen, 62 prosent (8 kg pr. vrakbil) ble materialgjenvunnet i 2022, mens 35 prosent (5 kg) energi­gjenvunnet og resterende 3 prosent (0,4 kg) gikk til deponi. Både total mengde og fordeling på behandling er omtrent lik som i 2021.

3.6 Totale mengder og disponering

157 260 tonn avfall behandlet

Inkludert disponering ved biloppsamlingsplasser ble i alt 157 260 tonn avfall behandlet av Autoretur i 2022. I tillegg ble 6 557 tonn deler tatt ut til ombruk før biloppsamlingsplassene, dvs. totalt 163 816 tonn. I figur 3.2 vises hvordan sluttdisponering av avfallet fordeles på de ulike behandlingsformene.

12 650 tonn gjenbrukt

Omtrent 12 650 tonn, 7,7 prosent, av vrakede kjøretøyer gikk til ombruk i 2022. Av dette ble 6 093 tonn demontert på bilopp­samlings­plassene, mens 6 557 tonn ble demontert før bil­opp­samlings­plassene. I første rekke er dette bildeler som demonteres og videre­selges, men også mye av væskene som tappes ved miljøsanering går til ombruk. Dette gjelder først og fremst drivstoff (bensin og diesel).

Ombruk av deler er økonomisk motivert. Det samme gjelder ombruk av avtappede væsker fra miljøsanering.

Figur 2: Sluttdisponering av bilvrak i 2022

131 815 tonn materialgjenvunnet

80,5 prosent, eller 131 815 tonn, av de kasserte kjøretøyene som går gjennom Autoretur går til materialgjenvinning. Mesteparten av det som gjenvinnes er metaller fra fragmenteringsanlegg (vesentlig jern/stål, men også aluminium, kobber mm) og fra felger.

For metallene, og særlig jern og stål, er gjenvinning økonomisk motivert, men svingende priser på skrapjern gjør at lønnsom­heten varierer. Gjenvinning av gummi fra bildekk antas i liten grad å bidra til økonomisk lønnsomhet, men er noe som gjennomføres fordi myndighetene ikke tillater at kasserte dekk legges på deponi. Dagens løsning med avsetning av granulat til kunstgressmatter har frem til nå bidratt med positiv verdi, men grunnet utslipp av mikroplast er denne bruken omdiskutert, og materialgjenvinning av dekk er blitt kraftig redusert fra 2018 da dette utgjorde 61 prosent, til å utgjøre omtrent 30 prosent siden 2019.

15 650 tonn energigjenvunnet

15 650 tonn (9,6 prosent av samlet mengde) av kasserte kjøretøy går til energigjenvinning. Denne andelen økte betraktelig frem til 2013, da den var på hele 21 prosent, for deretter å gå ned igjen. Reduksjonen fra 2013 er en konsekvens av at hovedoperatørene styrer større andeler av fraksjoner etter frag­mentering til ytterligere sortering for å møte de skjerpede kravene om materialgjenvinning. Det er også en effekt av at Autoretur har pålagt hoved­operatørene å registrere/rapportere fraksjoner til material­gjenvinning etter ytterligere sortering av fluff/annet og sortering av aske etter forbrenning av restfraksjoner (se også tabell 3.1).

3 700 tonn deponert

3 700 tonn (2,2 prosent av samlet mengde) leveres til deponi. Meste­parten av dette er restavfall fra metallkverner og synk/-flytbehandling. Denne andelen har blitt redusert kraftig fra 2009, da deponi sto for 19 prosent av sluttdisponeringen.

Samlet gjenvinningsgrad på 97,8 prosent

Som vist over oppnådde Autoretur i 2022 en samlet gjen­vinnings­grad på 97,8 prosent. 9,6 prosent energi­gjenvinnes, og 88,2 prosent material­gjenvinnes eller går til ombruk. Samlet resultat ligger godt i overkant av myndighetskravet på 95 prosent gjenvinning, og også over målet om 85 prosent material­gjenvinning.